Overweegt u om een schenking te doen? Misschien aan uw (klein)kinderen of aan een goed doel? En wat wilt u schenken: geld, een woning of misschien wel (een deel van) uw onderneming? Met het einde van het jaar in zicht willen wij u graag informeren over de verschillende vormen van schenken en de (fiscale) voordelen die u daarmee kunt behalen.

De contante schenking

Ouders mogen elk jaar belastingvrij een bedrag aan hun (klein)kinderen schenken. Voor kinderen is de vrijstelling in 2019 € 5.428 en voor kleinkinderen € 2.173. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag de vrijstelling eenmalig worden verhoogd tot een bedrag van € 26.040, of zelfs tot € 54.246 indien de schenking wordt aangewend om een dure studie te bekostigen.

Eigen woning schenking
De eenmalig verhoogde vrijstelling kan zelfs oplopen tot maximaal € 102.010 indien het geschonken bedrag wordt besteed aan de eigen woning (verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning, afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning dan wel aflossing van de eigenwoning- of restschuld). Hiervoor krijgt de ontvanger van de schenking maximaal drie kalenderjaren de tijd. De ontvanger van de schenker moet wel in het jaar van de schenking voldoen aan de leeftijdseis van 18-40 jaar! Overweegt u hiervan gebruik te maken dan is het goed om vooraf advies in te winnen. Eventuele eerdere schenkingen kunnen namelijk gevolgen hebben op de hoogte van de vrijstelling.

Schenkbelasting
Indien u meer schenkt, dan is over het meerdere schenkbelasting verschuldigd. In onderstaande tabel ziet u hoe de schenkbelasting wordt berekend. Als u elk jaar aan bijvoorbeeld uw kinderen het jaarlijks vrijgestelde bedrag schenkt, dan snijdt het mes aan twee kanten: uw kinderen hebben elk jaar een vrij besteedbaar bedrag tot hun beschikking waarover zij geen schenkbelasting verschuldigd zijn én er wordt erfbelasting bespaard: uw toekomstige nalatenschap wordt immers kleiner door de schenking.

Geschonken bedrag (boven de vrijstelling)
Echtgenoot/
partner/kind
Kleinkinderen Overige
begiftigden
Tot € 124.72610%18%30%
Vanaf € 124.72720%36%40%

De papieren schenking
Het nadeel van een schenking in contanten is dat de middelen ook daadwerkelijk uw vermogen verlaten. Het is ook mogelijk om te schenken waarbij u wél de beschikking houdt over het geschonken vermogen. Deze vorm van schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel de ‘papieren schenking’ genoemd. De constructie houdt in dat u aan de kinderen een bedrag schuldig erkent. Op het moment dat u komt te overlijden vormen de schuldig gebleven bedragen schulden van de nalatenschap. De verschuldigde erfbelasting wordt hierdoor verminderd.

Om ervoor te zorgen dat deze constructie het beoogde fiscale effect heeft, dient de schenking in een notariële akte vastgelegd te worden. Daarnaast moet u over het schuldig erkende bedrag jaarlijks een rente van 6% aan uw kind vergoeden. Deze rente dient daadwerkelijk en aantoonbaar ieder jaar te worden voldaan.

Uw kinderen moeten de vorderingen aangeven voor de inkomstenbelasting in box 3; zij kunnen de rente die zij van u krijgen gebruiken om de belasting te betalen. U betaalt zelf waarschijnlijk minder belasting omdat u het bedrag als een schuld in box 3 kunt opvoeren.

De papieren schenking is een mooi instrument om al tijdens leven aan de verkleining van uw nalatenschap te werken, zonder dat u liquide middelen hoeft te hebben (wel dient u jaarlijks te kunnen blijven voldoen aan de renteverplichting aan uw kinderen).

Uw onderneming
Misschien denkt u er over om uw onderneming binnenkort te schenken aan één van uw kinderen. Indien u een actieve onderneming schenkt, komt u wellicht in aanmerking voor de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling. Op grond van deze regeling is een deel van de waarde van de geschonken onderneming vrijgesteld van schenkbelasting. Om met succes een beroep te kunnen doen op deze bedrijfsopvolgingsregeling gelden strikte voorwaarden. Laat u daarom vooraf goed voorlichten.

Schenken aan een goed doel
Het schenken aan een goed doel voelt niet alleen fijn, maar biedt u mogelijk ook direct fiscale voordelen. Voor het goede doel is de schenking vrijgesteld van schenkbelasting, mits het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een (steunstichting van een) Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) is. Daarnaast kunt u onder voorwaarden het geschonken bedrag ook nog eens in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. Voor de periodieke gift geldt dat de schenking schriftelijk vastgelegd moet worden in een overeenkomst tussen u en het goede doel.

Schenken en de Wet langdurige zorg (Wlz)
Sinds 2013 is de regeling die de eigen bijdrage vaststelt voor een verblijf in een verzorg- of verpleeginstelling gewijzigd; uw box 3-vermogen is mede bepalend voor het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage. Door te schenken wordt uw box 3-vermogen verlaagd en daarmee automatisch ook de eigen bijdrage voor de Wlz.

Bezint eer ge begint!
Voordat u daadwerkelijk overgaat tot het overhevelen van vermogen tijdens leven moet eerst bekeken worden of er voldoende vermogen is om te kunnen schenken. In hoeverre is uw eigen inkomen voldoende? Moet op het vermogen worden ingeteerd om aan de eigen wensen te kunnen voldoen? Zitten in de onderneming nog fiscale reserves? Dit zijn allemaal belangrijke vragen voordat u een verstandige beslissing kunt nemen.

Indien u besluit een schenking te doen moet u vervolgens nadenken of u daaraan voorwaarden wenst te verbinden, zoals een uitsluitings- of inbrengclausule of een bewindregeling. Door middel van een uitsluitingsclausule bepaalt u dat de schenking van uw eigen kind is en niet van zijn of haar partner. De schenking wordt hierdoor niet in een eventuele echtscheiding van uw kind betrokken. Met een inbrengclausule bepaalt u dat uw kind de schenking te zijner tijd met het erfdeel moet verrekenen. Met een bewindregeling kunt u ervoor zorgen dat het geschonken vermogen wordt beheerd door een ander dan de begiftigde. U kunt dit doen als bijvoorbeeld de begiftigde nog erg jong is en nog niet zo verstandig met geld kan omgaan.

Conclusie
Door te schenken kunt u al tijdens leven werken aan de verkleining van uw toekomstige nalatenschap: dit bespaart erfbelasting! Laat u echter goed voorlichten of schenken in uw situatie verstandig is en zo ja, in welke vorm.

Disclaimer
Dit artikel is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 01 januari 2019 bekend was. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.